Brand Ranking 2019

20 อันดับแรกเป็น …
tech company = 11 ราย
ยานยนต์ = 3 ราย
อาหาร/เครื่องดื่ม = 2 ราย
แฟชั่น/เสื้อผ้า = 2 ราย
media = 1 ราย
___________________

วิเคราะห์ …
– top brand แสดงให้เห็นว่า มนุษย์บริโภค/ใช้งาน/ใช้บริการ อะไรมากที่สุด
– มนุษย์ใช้ tech เยอะขึ้น เข้าสู่ขั้น “ขาดมันไม่ได้”
– แม้ top 20 จะเป็น tech , แต่ top100 เป็นอาหาร เสื้อผ้า แฟชั่น มากกว่า tech
– ปัจจัย 4 ( ที่อยู่อาศัย , อาหาร , ยา , เครื่องนุ่งห่ม ) มนุษย์ให้ความสนใจไปที่ อาหารและเครื่องนุ่มห่ม
– มนุษย์ไม่มี brand loyalty เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลย
– มนุษย์ไม่มี brand loyalty เกี่ยวกับยารักษาโรคเลย
.
สิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ 5 ปัจจัย ( ที่ไม่ใช่ปัจจัย 4 อย่างที่เรียนมา ) จัดอันดับได้ดังนี้
1. สินค้า/บริการ tech
2. อาหาร/เครื่องดื่ม
3. เสื้อผ้า/แฟชั่น
4. รถยนต์
5. เสพสื่อ media

ที่มา : www.interbrand.com

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้